Architektonicko-historický výskum („Architektonicko historický výskum 2021, Svätý Jur – NKP Hrad Biely Kameň“, autori Ing. Miroslav Matejka, Ing.arch. M. Bóna, dátum vypracovania december 2021) bol zrealizovaný ako predstihový v zmysle rozhodnutia KPÚ  Bratislava, zn.: KPUBA-2021/7756-5/61528/PRA.

Bol uskutočnený v celom rozsahu NKP, na všetkých zachovaných konštrukciách i terénnych fortifikačných úpravách, vrátane aktuálne sanovaného objektu západnej obrannej veže. Výskum bol zameraný na preskúmanie objektov hradu v súvislosti s pripravovanými a realizovanými sanačnými prácami na havarijných častiach historických murovaných konštrukcií v zmysle statického pasportu. Bol tiež obohatený o archívny výskum písomných prameňov a ich vyhodnotenie (Mgr. Daniel Gahér, PhD., dátum vypracovania december 2021). Okrem celkovej analýzy a zdokumentovania architektonicko-historického vývoja pamiatky, časového zaradenia vzniku jednotlivých murovaných konštrukcií a inventarizácie preskúmaných pamiatkovo hodnotných prvkov výskum priniesol aj ucelený metodický návrh pamiatkovej obnovy so zreteľom na statické zabezpečenie objektov v zmysle odporúčaní statického pasportu, ako aj perspektívne sprístupnenie a prezentáciu pamiatky.