Pri turecko – tatárskom vpáde v roku 1663 bol hrad, pre vojenské účely neveľmi zmodernizovaný, vážne poškodený. Ku obnove už neprišlo. V ďalšom období boli konštrukcie hradu rozoberané aj na druhotné použitie materiálu na stavbách v širokom okolí. Takže veľké časti s obytnou vežou takmer zmizli. Zachovali sa zvyšky a fragmenty muriva päťbokého hradného jadra a prstenec vonkajšej murovanej hradby (obr.01).

Okrem prebiehajúceho čistenia areálu hradu od brečtanu a náletových drevín máme ambíciu čo najskôr začať so stabilizáciu jednej z dominánt Bieleho Kameňa – západnej obrannej veže (objekt č. 12). Práce budú prebiehať v súlade so statickou pasportizáciou hradu a doporučeniami statika, ktorý je špecialistom na ruinálnu architektúru. Samozrejme, rýchlosť postupu prác bude závislá od množstva finančných prostriedkov, ktoré sa nám podarí získať a obnova veže bude teda musieť byť rozložená na niekoľko sezón.

Pre statické zabezpečenie budú realizované nasledujúce práce (obr.05) – uvádzané v poradí podľa postupu realizácie:
1. zamurovanie kaverny v päte vonkajšieho (západného) líca
2. rozobratie rozvoľnenej časti koruny južného múru + domurovanie plášťového odtrhu + vymurovanie rozobratej časti koruny
3. domurovanie, vyklinovanie a hĺbkové preinjektovanie trhliny vápennou maltou
4. domurovanie plášťového odtrhu (koruna stabilizovaná v bode 2)
5. domurovanie, vyklinovanie a hĺbkové preinjektovanie trhliny vápennou maltou
6. rozobratie rozvoľnenej časti koruny západného múru + domurovanie plášťového odtrhu na oboch lícach + vymurovanie rozobratej časti koruny
7. dôsledné odstránenie popínavej zelene + rozobratie a premurovanie rozvoľnených častí vonkajšieho plášťa, vrátane častí rozobratých pri vyberaní koreňov + hĺbkové preškárovanie vonkajšieho líca západnej steny
8. osadenie vegetačného krytu pre trvalú ochranu koruny

Všetky práce budú realizované v súlade s návrhom obnovy a prezentácie hradnej zrúcaniny a v súlade s pokynmi metodika pamiatkovej obnovy.