Preambula

S cieľom prispieť k vytváraniu priaznivých podmienok pre záchranu a udržanie kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva našej krajiny a v snahe podieľať sa na prehlbovaní vzťahu ľudí ku kultúrnemu dedičstvu a prírodnému bohatstvu, rozhodli sa rovnako zmýšľajúci občania založiť občianske združenie Castrum Sancti Georgii. Občianske združenie Castrum Sancti Georgii (ďalej len ako „združenie“) je mimovládna a  apolitická organizácia neziskového charakteru, ktorej poslaním je podporovať a organizovať aktivity zamerané na obnovu a propagovanie kultúrneho dedičstva, ochranu prírodného bohatstva

 

Článok 1

Názov a sídlo

 

  • Názov občianskeho združenia: Castrum Sancti Georgii.
  • Sídlo občianskeho združenia: Pezinská 78, 900 21 Svätý Jur.
  • Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami Castrum Sancti Georgii.

 

Článok 2

Ciele

 

2.1   Cieľom združenia je podporovať a organizovať aktivity zamerané na obnovu a propagovanie kultúrneho dedičstva, ako aj ochranu prírodného bohatstva a to nasledujúcou formou:

– prehlbovaním starostlivosti o kultúrne dedičstvo, podporou realizácie projektov zameraných na jeho ochranu a záchranu,
– podporou, organizovaním a zastrešovaním výskumných a záchranných prác, archivníctva,

– podporou činnosti v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a spoluprácou s ďalšími organizáciami s podobným zameraním,

– podporou a propagáciou kultúrnych pamiatok a udržiavaním okolitej prírody,

– zvyšovaním povedomia občanov so vzťahom k historickému a kultúrnemu dedičstvu,

– publikačnou a edičnou činnosťou vzťahujúcou sa k cieľom združenia,

– podporou vzdelávania, prezentáciou histórie a kultúry a osvetou zameranou na šetrný prístup k životnému prostrediu a k prírode pre širokú verejnosť,

– podporou a rozvojom občianskych aktivít na miestnej a regionálnej úrovni,

– vytváraním podmienok pre voľnočasové aktivity a zlepšovanie celkovej telesnej i duševnej kondície osôb všetkých vekových kategórii podporou ich pohybových aktivít,

– vytváraním podmienok pre adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, okrem iného podporou výsadby a ochrany drevín

– podporou ochrany životného prostredia a vytváraním podmienok pre realizáciu projektov z oblasti ochrany životného prostredia

 

2.2   Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

  1. a) zabezpečovať prípravu a realizáciu projektov zameraných na ochranu, obnovu a záchranu kultúrneho i prírodného dedičstva organizovaním dobrovoľníckych aktivít, brigád, koordináciou odborných činností, realizáciou prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a podobne. Tieto aktivity združenia budú zamerané v prvom rade, ale nielen, na záchranu a pravidelnú údržbu národnej kultúrnej pamiatky hrad Biely Kameň, nachádzajúci sa v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty,
  2. b) zabezpečovať podmienky pre vzdelávacie, výchovné, prezentačné a športové podujatia (kurzy, semináre, školenia, poznávacie a turistické výlety, súťaže a pod.), pričom pod zabezpečovaním podmienok sa rozumie ich poskytovanie alebo finančná náhrada nákladov, ktoré s nimi súvisia (materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, občerstvenie, poplatky, odmeny a iné náhrady za účasť na podujatiach),
  3. c) propagovať a prezentovať vlastnú činnosť, napr. vydávaním kníh, časopisov, letákov a tlačovín, publikačnou činnosťou a rozširovaním literatúry, predajom vlastných propagačných predmetov s tematikou súvisiacou s poslaním združenia, ktoré budú použité na dosiahnutie cieľov združenia a v súlade s právnymi predpismi,
  4. d) získavať finančné a iné prostriedky od fyzických a právnických osôb na podporu poslania združenia,
  5. e) vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, bezpečnostné a iné podmienky pre činnosť združenia.

 

Článok 3

Členstvo

 

3.1   Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2   Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom združenia a to na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3   Členovia združenia majú právo:

– podieľať sa na činnosti združenia,

– byť volení do orgánov združenia (iba osoby staršie ako 18 rokov)

– obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami,

– byť informovaní o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4   Členovia združenia majú povinnosti:

– dodržiavať stanovy združenia,

– aktívne sa podieľať na aktivitách združenia,

– podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia pri plnení cieľov združenia,

– platiť členské príspevky (iba osoby staršie ako 18 rokov),

– chrániť poslanie, meno a česť združenia,

– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

– pri práci v teréne používať dostupné pracovné ochranné prostriedky.
Každý člen združenia sa zaväzuje jemu zverený hmotný majetok používať iba v súlade s účelom, na ktorý bol určený a vedome ho nepoškodzovať.

3.5   Každý člen združenia sa zúčastňuje na aktivitách združenia na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. V prípade úrazu člena alebo spôsobenia úrazu tretej osobe nenesie združenie za tento úraz žiadnu zodpovednosť. Taktiež združenie nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, spôsobenú činnosťou člena.

3.6   Zánik členstva nastane:

– vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,

– úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

– vylúčením najvyšším orgánom združenia z dôvodu nečinnosti člena dlhšej ako 1 rok, alebo ak člen opakovane porušuje členské povinnosti, alebo z iných vážnych dôvodov,

– zánikom združenia.

 

 

Článok 4

Orgány združenia

 

4.1   Orgánmi združenia sú:

– výbor – najvyšší orgán združenia,

– predseda – štatutárny orgán združenia,

– hospodár

4.2   Výbor, ako najvyšší orgán zduženia:

– sa skladá sa zo zakladajúcich členov a ďalších členov združenia, ktorých výbor príjme svojou nadpolovičnou väčšinou,

– zo svojich členov volí a odvoláva predsedu a hospodára,

– schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

– schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

– schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegoval inému orgánu združenia,

– rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením,

– schádza sa podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka; zvoláva ho predseda a to najmenej 10 dní vopred.

4.3   Stretnutia výboru sa konajú prezenčnou formou (zasadanie) alebo dištančnou formou (telekonferencia). Výbor je uznášania schopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie výboru sa považuje za platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina z prítomných členov výboru. Na schválenie uznesenia o zániku združenia, resp. pričlenení k inému združeniu je potrebný súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny všetkých členov výboru.

4.4   Predseda – je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje ho vo všetkých právnych vzťahoch a v súčinnosti s výborom riadi činnosť združenia. Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu a vlastnoručný podpis. Predseda združenia je volený výborom. Za predsedu môže byť zvolený každý člen zduženia. Predseda reprezentuje združenie navonok, predsedá zasadaniu výboru, navrhuje zapisovateľa a overovateľa zápisníc z rokovaní výboru. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní vo výbore má predseda hlas rozhodujúci. Podieľa sa na tvorbe plánu činnosti, rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a výročnej správy. Predseda môže vzniesť jednorazovú námietku proti konkrétnemu uzneseniu schválenému výborom, pričom takúto námietku môže výbor následne prijať, resp. odmietnuť opakovaným hlasovaním o danom uznesení. Funkcia predsedu je časovo neobmedzená.

4.6   Hospodár – vedie účty združenia, spravuje jeho rozpočet a polročne informuje výbor o hospodárení združenia. Finančné operácie vykonáva po ich odsúhlasení predsedom združenia. Podieľa sa na tvorbe plánu činností, rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a výročnej správy. Hospodár združenia je volený výborom.

4.7   Všetky funkcie sa v združení vykonávajú čestne, bez nároku na honorár.

 

Článok 5

Zásady hospodárenia

 

5.1   Združenie hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s majetkom, s ktorým má právo hospodárenia.

5.2   Zdrojmi vlastného majetku združenia sú:
– príspevky od členov,
– dary od fyzických aj právnických osôb,
– dotácie a granty od právnických osôb alebo verejných inštitúcií,
– účelovo viazané príjmy od sponzorov či darcov,
– prostriedky z vlastnej činnosti,
– prostriedky z asignovanej časti dane z príjmov,

5.3   O použití prostriedkov rozhoduje výbor.

5.4   Prostriedky združenia možno poskytnúť na plnenie cieľov združenia.

5.5 Prostriedky združenia môžu byť použité v potrebnom rozsahu aj na administratívne, organizačné, reprezentačné a propagačné účely združenia a na prípadné cestovné náhrady a diéty poskytované externým spolupracovníkom na základe rozhodnutia výboru.

5.6   Pri zániku združenia rozhodne o usporiadaní hnuteľného i nehnuteľného majetku, zostávajúceho po vyrovnaní všetkých právnych majetkových záväzkov, výbor a to v súlade s cieľom združenia.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

6.1   Združenie vznikne registráciou týchto stanov, ktoré schválil prípravný výbor dňa 1.10.2020.

6.2   O zmenách ustanovení týchto stanov je oprávnený rozhodovať výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov.

6.3   Tieto stanovy a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie.

 

 

 

 

Vo Svätom Jure, dňa 1.10.2020