ROK 2023

Aj sezóna 2023 bola vďaka angažovanosti vedenia OZ, obetavosti dobrovoľníkov a profesionalite špecialistov dodávateľov murárskych prác z ČR i SR veľmi produktívna. Sme radi a v mene národnej kultúrnej pamiatky Hrad Biely Kameň ďakujeme, že nám verejnosť a spoločensky zodpovedné firmy pomáhajú v našom verejnoprospešnom a náročnom diele.

V r. 2023 sa nám podarilo opraviť niekoľko objektov a statických porúch, v súlade s prioritami určenými vypracovaným Statickým pasportom:
(1) západná obranná veža (finálna etapa, vrátane dostavby časti priľahlého parkánu)
(2) západný múr paláca (interiérová časť)
(3) klenba nad šachtou v severnom úseku východnej hradby
(4) kaverna s výlevkou v západnej hradbe
(5) kaverna s dutinou v juhozápadnej hradbe
(6) bránová veža (1. etapa)
(7) prieluka v zalomení západnej hradby (1. etapa)

Posúvaním kurzora doprava a doľava na obrázkoch nižšie môžete sami porovnať pôvodný stav týchto objektov a stav po oprave.

Západná obranná veža pred opravouZápadná obranná veža pred opravou
Západná obranná veža pred opravouZápadná obranná veža pred opravou
Západný múr paláca pred opravouZápadný múr paláca pred opravou
Klenba šachty pred opravouKlenba šachty pred opravou
Klenba šachty pred opravouKlenba šachty pred opravou
Kaverna s výlevkou pred opravouKaverna s výlevkou pred opravou
Kaverna s dutinou pred opravouKaverna s dutinou pred opravou
Bránová veža pred opravouBránová veža pred opravou
Finálna etapa záchrany západnej obrannej veže (r. 2023)
Oprava západného palácového múru (interiér – r. 2023)
Oprava klenby nad šachtou vo východnej hradbe (r. 2023)
Oprava kaverny s výlevkou v západnej hradbe (r. 2023)
Stabilizácia bránovej veže – 1. etapa (r. 2023)
Oprava kaverny s dutinou v juhozápadnej hradbe (r. 2023)
Oprava prieluky v juhozápadnej hradbe (r. 2023)

ROK 2022

Sezóna 2022 bola na hrade Biely Kameň veľmi produktívna. Odborné lešenárske a murárske práce vykonávali špecialisti murárski majstri zo SR i ČR. Doteraz sme boli schopní všetky pomocné práce, ako je hasenie vápna, fúrikovanie piesku, miešanie malty, zbieranie a nosenie kameňov a kladkovanie materiálu na lešenie vykonávať svojpomocne s pomocou mnohých desiatok dobrovoľníkov. Sme radi a ďakujeme, že nám verejnosť a spoločensky zodpovedné firmy pomáhajú v našom verejnoprospešnom a veľmi náročnom dlhodobom projekte.

Dobrovoľníkom na Bielom Kameni sme okrem pomocných prác poskytli aj možnosti získavať nové zručnosti pod vedením odborníkov počas série hradných workshopov: lešenárskych, škárovacích, murárskych, výškových, a archeologických.

V r.2022 sa nám podarilo opraviť až 4 objekty:
(1) severný úsek východnej hradby
(2) exteriér západného palácového múru
(3) západný parkánový múr
(4) interiérovú stranu a západné líce obrannej veže.

Posúvaním kurzora doprava a doľava na obrázkoch nižšie môžete sami porovnať stav týchto objektov pred a po oprave.

Východná hradba pred opravouVýchodná hradba pred opravou
Pahýľe palácového múru pred opravouPahýľe palácového múru pred opravou
Západný parkánový múr v r. 2015Západný parkánový múr v r. 2015
Západný parkánový múr pred opravouZápadný parkánový múr pred opravou
Stabilizácia severného úseku východnej hradby, tzv.“Biela stena“ (r. 2022)
Stabilizácia západného múru paláca horného hradu – exteriér (r. 2022)
Stabilizácia západnej obrannej veže – interiér a vonkajšie líce západnej steny  (r. 2022)
Oprava západného parkánového múru  (r. 2021 -2022)
Hradné workshopy  (r. 2022)

ROK 2021

Združeniu Castrum Sancti Georgii sa za prvé 3 mesiace svojej existencie vybaviť všetky potrebné povolenia na rozbehnutie obnovy hradu a postupné odstraňovanie náletových drevín, ktoré za stáročia vyrástli priamo na hradbách. S pomocou dobrovoľníkov zo spoločnosti DXC Technology sa v zime 2020 podarilo Biely Kameň vyčistiť od rozsiahlych porastov popínavého brečtanu. Ten svojimi korienkami vrastenými do muriva hradu ničil už aj tak významne porušené múry. Jeho odstránenie bola nutná podmienka aj na to, aby geodet mohol uskutočniť presné zameranie hradných múrov, neskreslené lianami brečtanu.

Viditeľný rozdiel určite postrehnete aj sami:

Po prvom roku existencie OZ Castrum Sancti Georgii máme čo bilancovať, máme byť na čo hrdí. Za tento krátky čas sa nám podarilo urobiť pre hrad Biely Kameň veľa:
1. Vyhotovenie geodetického zamerania pamiatky
2. Posúdenie ruiny špecializovaným statikom
3. Získanie veľkého počtu potrebných povolení
4. Vyčistenie areálu od náletových drevín
5. Triedenie a vynášanie desiatok ton kameňov
6. Osadenie provizórnych schodíkov, zábradlí a lavičiek
7. Vyčistenie prístupovej cesty a turistických chodníkov
8. Zabezpečenie technického zázemia pre konzervačné práce
9. Uskutočnil sa architektonicko-historický výskum s konkrétnym návrhom obnovy jednotlivých hradných objektov
10. Záchrana najviac ohrozenej (a návštevníkov ohrozujucej) južnej časti Západnej obrannej veže

Ale nezaspávame ale na vavrínoch, POKRAČUJEME! Ak sa aj Vy chcete akýmkoľvek spôsobom zapojiť do spoločného obrovského a nadčasového diela (vlastnou prácou, finančne, kontaktami, dobrými nápadmi…), kontaktujte nás emailom: hrad.bielykamen@gmail.com.

Vynášanie a triedenie kameňov, oprava podmytého turistického chodníka, budovanie lavičiek pre návštevníkov (r. 2021)

Oprava kaverny v päte západnej obrannej veže a stabilizácia plášťového odtrhu v južnom líci veže (r. 2021)

Odstraňovanie náletových drevín arboristicky pomocou výškovej stromolezeckej techniky (r. 2021)

Odstraňovanie náletových drevín dobrovoľníkmi (r. 2021)