• Členstvo v združení je dobrovoľné.
  • Členom môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a má záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia a na záchrane hradu Biely Kameň.
  • Za to je členovi priznané právo podieľať sa na činnosti združenia, byť informovaný o jeho činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia, byť volený do orgánov združenia a obracať sa na ne so svojimi námetmi a sťažnosťami.
  • Prijatie člena schvaľuje Výbor združenia na základe žiadosti uchádzača o členstvo
  • Členovia združenia majú povinnosť dodržiavať stanovy združenia, aktívne sa podieľať na aktivitách združenia a podľa svojich možností a schopností pomáhať pri plnení cieľov združenia.
  • Pod pojmom „aktívne podieľať na činnosti združenia“ sa rozumie bezplatné odpracovanie istého počtu dobrovoľníckych hodín za rok. Účelom dobrovoľníckych hodín je preukázanie osobného nezištného záujmu na záchrane Bieleho Kameňa.
  • Ročný členský príspevok je 24 €.