Združenie vzniklo s cieľom záchrany hradu Biely Kameň vo Svätom Jure. Hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku zaradenú Pamiatkovým úradom SR do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, doteraz sa o Biely Kameň, na rozdiel od iných slovenských hradov, nikto nestaral. Zarastal brečtanom, rúca sa, pohltil ho les.

My v OZ Castrum Sancti Georgii sa snažíme zachrániť hrad pre ďalšie generácie. 

Naším cieľom je jej záchrana a postupná obnova formou statického zabezpečenia a konzerváciou narušených múrov. Chceme Biely Kameň vyčistiť od náletových drevín, zabezpečiť zameranie skutkového stavu, statické posúdenie objektov, architektonicko-historický výskum pre nadväzujúci návrh obnovy a začať s archeologickým výskumom.

Po ukončení konzervácie ruiny plánujeme v budúcnosti hrad sprístupniť hrad verejnosti, pričom sa využije synergický efekt jeho polohy nad mestskou pamiatkovou rezerváciou Svätý Jur, významnou zastávkou na trase Malokarpatskej vínnej cesty. Za týmto zámerom uzavreli vlastník hradu a OZ Castrum Sancti Georgii Memorandum o spolupráci pri záchrane a obnove hradu Biely Kameň.

V súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu o zámere obnovy začíname 1. etapu obnovy. Zabezpečíme potrebné prípravné činnosti, výskumy a ich zdokumentovanie. Súčasne s čistením hradu začneme s prípravou zázemia a zlepšovaním bezpečnosti pohybu na hrade.