Združenie vzniklo s cieľom záchrany hradu Biely Kameň vo Svätom Jure. Hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku zaradenú Pamiatkovým úradom SR do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, doteraz sa o Biely Kameň, na rozdiel od iných slovenských hradov, nikto systematicky nestaral. Zarastal brečtanom, rúca sa, pohltil ho les.

My v občianskom združení Castrum Sancti Georgii sa snažíme zachrániť hrad pre ďalšie generácie.

Za týmto zámerom sme zobrali hrad Biely Kameň do dlhodobého prenájmu. Naším cieľom je jej záchrana a postupná obnova formou statického zabezpečenia a konzerváciou narušených múrov. V súlade s právoplatným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava o zámere obnovy sme zabezpečili potrebné prípravné činnosti, výskumy a ich zdokumentovanie, najmä zameranie skutkového stavu, statické posúdenie objektov a architektonicko-historický výskum pre nadväzujúci návrh obnovy. Vyčistili sme hrad od brečtanu a strednej i vysokej náletovej zelene, prípravili technické zázemie a zlepšili bezpečnosť pohybu návštevníkov na hrade. Začali s prvými etapami obnovy, s konzervačnými prácami na stabilizáciu najviac ohrozených objektov. Súčasne s murárskymi prácami prebieha archeologický výskum. V prvom roku existencie združenia Castrum Sancti Georgii sa podarilo zastabilizovanie kaverny v päte západnej obrannej veže a domurovanie plášťového odtrhu v južnom líci veže. Viac detailov nájdete v menu „Naše výsledky“.

Po ukončení konzervácie ruiny plánujeme v budúcnosti hrad sprístupniť hrad verejnosti, pričom sa využije synergický efekt jeho polohy nad mestskou pamiatkovou rezerváciou Svätý Jur, významnou zastávkou na trase Malokarpatskej vínnej cesty.