V lete 2021 sa nám podarilo začať so stabilizáciu jednej z dominánt Bieleho Kameňa – západnej obrannej veže (objekt č. 12).

 

Statika - objektová skladba hradu

 

Práce budú prebiehať v súlade so statickou pasportizáciou hradu a doporučeniami statika, ktorý je špecialistom na ruinálnu architektúru. Samozrejme, rýchlosť postupu prác bude závislá od množstva finančných prostriedkov, ktoré sa nám podarí získať a obnova veže bude teda musieť byť rozložená na niekoľko sezón.

 

 

Pre statické zabezpečenie budú realizované nasledujúce práce (obr.05) – uvádzané v poradí podľa postupu realizácie:
1. zamurovanie kaverny v päte vonkajšieho (západného) líca
2. rozobratie rozvoľnenej časti koruny južného múru + domurovanie plášťového odtrhu + vymurovanie rozobratej časti koruny
3. domurovanie, vyklinovanie a hĺbkové preinjektovanie trhliny vápennou maltou
4. domurovanie plášťového odtrhu (koruna stabilizovaná v bode 2)
5. domurovanie, vyklinovanie a hĺbkové preinjektovanie trhliny vápennou maltou
6. rozobratie rozvoľnenej časti koruny západného múru + domurovanie plášťového odtrhu na oboch lícach + vymurovanie rozobratej časti koruny
7. dôsledné odstránenie popínavej zelene + rozobratie a premurovanie rozvoľnených častí vonkajšieho plášťa, vrátane častí rozobratých pri vyberaní koreňov + hĺbkové preškárovanie vonkajšieho líca západnej steny
8. osadenie vegetačného krytu pre trvalú ochranu koruny

 

Všetky práce budú realizované v súlade s návrhom obnovy a prezentácie hradnej zrúcaniny a v súlade s pokynmi metodika pamiatkovej obnovy.